Sưu tầm

Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây

Vững chải, thảnh thơi, quay về nương tựa
Nay tôi đã về, nay tôi đã tới
An trú bây giờ, an trú ở đây
Vững chải như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sanh mở rồi
Trạm nhiên và bất động.

–TS Thích Nhất Hạnh–